De Nederlandse werkgevers die bij het DEPF zijn aangesloten hebben met de vakbonden overeenstemming bereikt over enkele belangrijke aanpassingen in de pensioenregelingen die het fonds uitvoert.

Omdat de overheid per 1 januari 2018 de fiscale wetgeving heeft gewijzigd, moesten de sociale partners binnen beide bedrijven de pensioenregelingen aanpassen. Zij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de pensioenregelingen binnen de bedrijven waar mogelijk te harmoniseren. De leden van de bonden zijn akkoord met de wijzigingen.

Nieuw fiscaal kader
Per 1 januari 2018 is de wettelijke pensioenrichtleeftijd in Nederland – de leeftijd waarop je normaal gesproken met pensioen gaat – verhoogd van 67 naar 68 jaar. De sociale partners hadden de keuze uit twee alternatieven om te zorgen dat de pensioenregelingen aan de wet blijven voldoen:
– De pensioenrichtleeftijd verhogen van 67 naar 68 jaar; of
– De pensioenrichtleeftijd handhaven op 67 jaar, maar dan de opbouw iets verlagen.
De werkgevers en bonden hebben ervoor gekozen om de pensioenleeftijd op 67 jaar te houden. Door de andere aanpassingen in de regelingen is het effect van de lagere pensioenopbouw gecompenseerd. Voor veel werknemers komt er zelfs een beter pensioenresultaat uit.

Veranderingen het grootst voor deelnemers in de sectie DuPont
Bij de regelingen die het DEPF uitvoert, zijn de aanpassingen het grootst voor de actieve deelnemers van de sectie DuPont Nederland. De basisregeling is voor hen omgezet van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. In de nieuwe regeling worden de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers voortaan onvoorwaardelijk verhoogd met de loonindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de ploegentoeslag gold eerder al een middelloonregeling.

Bij Genencor Nederland zijn de veranderingen veel minder omvangrijk. Dit bedrijf had al een middelloonregeling en dat blijft zo. Wel moet door de keuze voor handhaving van de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar de opbouw iets worden verlaagd.

Zoveel mogelijk harmonisatie tussen de regelingen
Bij de besprekingen over de aangepaste regelingen hebben de werkgevers en de vakbonden nadrukkelijk geprobeerd om de regelingen voor medewerkers van DuPont en Genencor in Nederland zoveel mogelijk gelijk te maken. Dat is voor een belangrijk deel gelukt. Ook zijn enkele verbeteringen gerealiseerd:

  • Voor wie na 1 januari 2018 ziek wordt, geldt voortaan een ruimere premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Er is nu premievrijstelling volgens 6 klassen vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35%. Die geldt voor de deelnemers in beide Nederlandse secties van het DEPF.
  • De eigen bijdrage van deelnemers is voortaan voor beide regelingen gelijk aan 5% van de pensioengrondslag. Voor de deelnemers in de sectie Genencor Nederland is dit een verbetering.
  • De jaarlijkse opbouw van het ouderdomspensioen is in beide regelingen gelijk. De basis voor de indexatie van de actieven is voortaan ook voor deelnemers in de sectie Genencor Nederland gelijk aan de loonindex van het CBS.

De manier waarop het nabestaandenpensioen is geregeld blijft wel een verschil in de regelingen.  In de regeling van de sectie Genencor Nederland is het nabestaandenpensioen geregeld in de vorm van een verzekering; in de sectie DuPont Nederland sparen deelnemers daadwerkelijk voor een nabestaandenpensioen.

Geen wijzigingen voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers
Alle aanpassingen in de pensioenregelingen van DuPont Nederland en Genencor Nederland betreffen de actieve deelnemers. Voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers verandert er niets. Zij houden hun pensioenuitkering of pensioenaanspraken en ook het systeem van de voorwaardelijke indexatie blijft voor hen onveranderd. Voor niet-actieven in de sectie DuPont Nederland blijft de indexatieambitie 75% van de prijsindex; voor niet-actieven in de sectie Genencor Nederland is dat 100% van de prijsindex.

Meer weten?
Alle actieve deelnemers in de regelingen hebben via de werkgever een folder ontvangen met een overzicht van de wijzigingen. Wil je in meer detail nalezen hoe de regeling in elkaar steekt? Lees dan het Pensioen 1-2-3 van jouw sectie op de website:

Pensioen 1-2-3 sectie DuPont Nederland
Pensioen 1-2-3 sectie Genencor Nederland

Veel gestelde vragen en antwoorden
Via deze link vind je een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de wijzigingen, die door de werkgever is samengesteld.

Afdrukken