Per 1 januari 2017 zijn de pensioenen van de Nederlandse medewerkers van DuPont en Genencor officieel overgegaan van Pensioenfonds Chemours Nederland naar het DuPont European Pension Fund (DEPF). Sindsdien is er op verschillende terreinen veel werk verzet. In dit artikel lees je wat er de afgelopen tijd is gebeurd om de overgang goed te laten verlopen.

Kort gezegd zijn er drie belangrijke deeltrajecten doorlopen:

  • Het administratief overdragen van de deelnemersgegevens naar het DEPF en het inrichten van de administratie van de secties DuPont Nederland en Genencor Nederland;
  • Het overbrengen van meer dan € 220 miljoen aan beleggingen van Pensioenfonds Chemours Nederland naar het DEPF;
  • Interne en externe controles om vast te stellen of de overgang correct is verlopen.

In december 2017 zijn deze drie deelprocessen volledig afgerond.

Administratie op orde
In november 2016 hebben Pensioenfonds Chemours Nederland en de werkgevers (gewezen) deelnemers in de DuPont eindloonregeling en de middelloonregeling van Genencor een brief gestuurd met het aanbod om hun opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken over te dragen naar het DEPF. Op één gewezen deelnemer na, hebben alle deelnemers dat gedaan. Hun persoonlijke gegevens en de hoogte van de opgebouwde pensioenen moesten in de administratie van het DEPF worden overgenomen.

Het DEPF heeft besloten om de administratie van de regelingen te laten uitvoeren door Aon Hewitt, dezelfde partij die al de administratie voor het Pensioenfonds Chemours Nederland deed. Een belangrijk voordeel was dus dat er bij het team van Aon Hewitt meteen al veel kennis van de pensioenregelingen van DuPont en Genencor aanwezig was. Het inrichten van de administratie heeft tot eind september geduurd. Belangrijk daarbij was dat alle aanspraken met een pensioenleeftijd van 62 of 65 jaar via een uitgebreid actuarieel rekenproces zijn omgerekend naar leeftijd 67. Begin oktober 2017 hebben de (gewezen) deelnemers een brief ontvangen waarin de hoogte van hun pensioenaanspraken bij het DEPF werd bevestigd. Ongeveer tegelijkertijd heeft Pensioenfonds Chemours Nederland het Uniform Pensioenoverzicht 2016 met de stand per 31 december 2016 verstuurd. Daarin stonden dus nog de oude aanspraken met verschillende ingangsleeftijden. Eerder, in het voorjaar, hadden alle deelnemers al een welkomstbrief ontvangen van het DEPF met daarin de contactgegevens van Aon Hewitt. Tegelijkertijd werd ook de nieuwe website www.depf.eu gepresenteerd.

Meer dan € 220 miljoen aan beleggingen overgebracht
De ingelegde pensioenpremies worden belegd. Voor de Nederlandse deelnemers van het DEPF gaat het daarbij in totaal om meer dan € 220 miljoen aan pensioengeld. Die beleggingen moesten zo efficiënt mogelijk worden overgebracht van het Pensioenfonds Chemours Nederland naar het DEPF. De overdracht daarvan is vooral geregeld door de vermogensbeheerders en effectenbewaarnemers van de twee fondsen. Ongeveer 99% van het pensioenvermogen is in januari 2017 overgedragen; zoveel mogelijk in de vorm van aandelen en obligaties om gedwongen aan-en verkoop van beleggingen zoveel mogelijk te voorkomen. De beleggingen zijn ingepast in de bestaande beleggingsportefeuille van het DEPF. In juli 2017 is de definitieve overdrachtswaarde vastgesteld na de accountantscontrole bij Pensioenfonds Chemours Nederland. Daarna heeft het  DEPF nog een kleine restantbetaling in cash ontvangen. Erik van Diepen, bestuursvoorzitter van het DEPF, vertelt: “Waar vroeger bij Pensioenfonds Chemours 40% van het geld belegd was in aandelen en 60% in vastrentende waarden, is de verhouding bij het DEPF precies andersom: 60% van de portefeuille is belegd in aandelen en 40% in vastrentende waarden. Pensioenfonds Chemours had veel slapers en gepensioneerden en kon dus minder risico nemen dan het DEPF, dat een jonger deelnemersbestand heeft.” De overgang naar een groter belang in aandelen is soepel verlopen. Het DEPF heeft het grootste deel van de stukken van Pensioenfonds Chemours onveranderd overgenomen. Slechts een klein deel van de stukken is verkocht om op de gewenste beleggingsmix uit te komen. Erik van Diepen vertelt dat het DEPF op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken ondernemingsraden het beleggingsbeleid verder heeft uitgewerkt. “We hebben het ESG (Environmental, Social, Governance) beleid van PGGM overgenomen en hanteren bij onze beleggingen hetzelfde uitsluitingsbeleid als zij.” Het DEPF heeft verder een investeringscomité ingesteld dat in overleg met de vermogensbeheerder toeziet op een goede implementatie van het beleid en de resultaten daarvan.

Uitgebreide controle
Om ervoor te zorgen dat de overdracht van beleggingen en verplichtingen correct is verlopen zijn uitgebreide interne en externe controles uitgevoerd. Hierbij is er een belangrijke taak voor de interne auditor, de compliance officer en de externe auditor van het DEPF.  Erik van Diepen licht toe: “De interne auditor controleert bijvoorbeeld de administratieve processen, kijkt of de uitbetaling van pensioen aan de gepensioneerden correct verloopt en of het 4-ogen principe goed wordt toegepast. De interne auditor heeft hiervoor een bezoek gebracht aan de administratie van Aon Hewitt in Nederland. De compliance officer controleert of alle fondsdocumenten aanwezig zijn, of die voldoen aan de wettelijke eisen en of ze correct worden toegepast. De externe auditor, vergelijkbaar met de accountant in Nederland, controleert of de beleggingen bij de transitie correct zijn gewaardeerd en of de daarmee samenhangende geldstromen correct zijn verlopen. Bij de transitie is afgesproken dat de werkgevers de kosten van overgang betalen. De externe auditor controleert of daarvoor de juiste bedragen zijn betaald.”

Berekening financiële posities
De externe auditor controleert ook of de financiële posities van de secties binnen het DEPF op de juiste basis zijn berekend. Iedere sectie binnen het DEPF heeft zijn eigen dekkingsgraad. Die dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad van de Nederlandse secties is belangrijk voor de toekenning van voorwaardelijke indexatie aan de gewezen deelnemers en gepensioneerden. Begin december 2017 heeft het bestuur van het DEPF, na afronding van alle controles, de indexatie per 1 januari 2017 vastgesteld. De betrokkenen zullen hierover binnenkort per brief worden geïnformeerd.

Afdrukken