Pensioenregeling Delrin Nederland

U neemt deel aan de pensioenregeling van Delrin Netherlands als u vóór 1 juli 2013 in dienst bent getreden bij DuPont de Nemours (Nederland) B.V. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Laag 1 vat de pensioenregeling kort samen. Wilt u meer weten over een specifiek onderwerp, dan klikt u door naar laag 2. In laag 3 tenslotte vindt u onderliggende documenten, zoals het pensioenreglement. Klik hier om naar laag 3 te gaan.

De huidige tekst van het Pensioen 1-2-3 geeft de situatie weer van 2019.

Ga direct naar:

Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioen, inclusief AOW en pensioen van eventuele andere werkgevers.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat pensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Lees meer

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen. Lees meer

Wordt u volledig arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer voor het gedeelte waarvoor u arbeidsongeschikt bent. Lees meer

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement in laag 3. Lees meer

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u van het DEPF geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Lees meer

De opbouw van pensioen gaat over een salaris tot maximaal € 137.800 (niveau 2024) per jaar. Heeft u een hoger salaris? Dan bouwt u over het deel boven € 137.800 geen pensioen op bij het DEPF. Lees meer

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen bij het DEPF. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Lees meer

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Deze manier van pensioenopbouw heet een middelloonregeling. Lees meer

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutosalaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. De franchise wordt elk jaar vastgesteld en is in 2024 gelijk aan € 17.545. Over het brutosalaris min de franchise (de pensioengrondslag) bouwt u jaarlijks 1,738% aan pensioen op. Lees meer

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. De premie die u zelf betaalt, ziet u terug op uw loonstrook. Lees meer

Welke keuzes heeft u?

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Lees meer

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker. Lees meer

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op uw pensioendatum. Lees meer

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan bij ontslag of op uw pensioendatum. Lees meer

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen uw pensioen alvast geheel of gedeeltelijk in te laten gaan. Dit moet u 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever. Lees meer

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u 4 maanden voor de gewenste pensioendatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever. Lees meer

Wilt u de hoogte van uw pensioen in de tijd variëren, zodat u begint met een hoger pensioen en na een aantal jaar een lager pensioen ontvangt? Of wilt u juist beginnen met een lager pensioen en na een aantal jaar een hoger pensioen ontvangen? Dat kan op de pensioendatum. Dit moet u 4 maanden voor de pensioendatum aanvragen. Lees meer

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3. Lees meer

Hoe zeker is uw pensioen?

Hoewel de pensioenregeling is gericht op een uitkering gebaseerd op uw laatstverdiende salaris, staat de hoogte van uw pensioen niet vast. Het DEPF heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Het pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Mocht er onverhoopt een tekort ontstaan, dan moet het DEPF een herstelplan opstellen met maatregelen die ertoe leiden dat het tekort wordt opgelost. Lees meer

Zolang u in dienst van de werkgever bent, stijgt uw pensioen elk jaar mee met de loonontwikkeling. Dit heet indexatie. Als de groei van het pensioen de loonstijging bijhoudt, noemen we dat een welvaartsvast pensioen. Sinds ultimo 2017 is de loonindex van het Bureau voor de Statistiek de maatstaf voor de indexatie van de actieve deelnemers.

Jaar Stijging van de lonen Indexatie
2023 3,40% 3,40%
2022 1,90% 1,90%
2021 1,90% 1,90%
2020 2,90% 2,90%
2019 2,40% 2,40%
2018 2,00% 2,00%
2017 1,65% 1,65%

Lees meer

Na uw uitdiensttreding of als u pensioen ontvangt, proberen wij uw pensioen ieder jaar mee te laten groeien met 75% van de prijsstijging. Dit heet indexatie. Indexeren kan alleen als de financiële situatie van de sectie DuPont Nederland van het DEPF goed genoeg is.

Jaar Stijging van de prijzen Indexatie
2023 10,75% 10,75%
2022 5,36% 5,36% (inclusief 2,73% inhaaltoeslag)
2021 3,42% 2,57% (exclusief inhaaltoeslag, deze was maximaal 4,30%)
2020 1,22% 0,00%
2019 2,72% 0,22%
2018 2,10% 0,00%
2017 1,33% 1,19% (incl. 0,19% inhaaltoeslag)

De indexatie per 1 januari 2023 (over 2022) wordt vastgesteld in de bestuursvergadering in juni 2023

Lees meer

Als er een tekort is en het pensioenfonds niet genoeg geld heeft, nemen we één of meer van deze maatregelen:

 • Na uitdiensttreding of pensioeningang stijgt uw pensioen niet of niet volledig mee met de stijging van de prijzen.
 • De pensioenpremie gaat omhoog.
 • Als het tekort vijf jaar aanhoudt dan doet uw werkgever een extra bijstorting.

Slechts in de uitzonderlijke situatie dat de werkgever niet meer bestaat, kan uw opgebouwde pensioen of uw pensioenuitkering worden verlaagd. Lees meer

Welke kosten maken wij?

Het pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie, controle en advies.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

De kosten van het vermogensbeheer betaalt het DEPF uit de rendementen, de overige kosten worden door de werkgever betaald (via een opslag op de premie). Lees meer

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Lees meer

Als u arbeidsongeschikt wordt. Lees meer

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Lees meer

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Als u of uw ex-partner ervoor willen zorgen dat uw ex-partner een deel van uw ouderdomspensioen van het DEPF ontvangt. Lees meer

Als u verhuist naar het buitenland. Lees meer

Als u werkloos wordt. Lees meer

Als u meer of minder gaat werken. Lees meer

Bekijk minstens eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Lees meer

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?‘. Lees meer

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruikmaakt van de actie- en/of keuzemogelijkheden.

Telefoon: + 31 (0)523 208 267
E-mail: depf@dion.nl
Brief: DuPont European Pension Fund
p/a DION Pensioen Services
Postbus 150
7770 AD Hardenberg

Lees meer

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer weten over uw pensioen? Klik op de koppen of de iconen voor laag 2 en laag 3 van het Pensioen 1-2-3.