De drie pensioenregelingen die het DEPF uitvoert, kennen niet alleen een ouderdomspensioen voor jouzelf als deelnemer, maar ook een partnerpensioen voor je partner en een wezenpensioen voor je minderjarige kinderen.

In dit korte artikel willen we niet in detail uitleggen hoe het partner- en het wezenpensioen in elkaar steken. De regels zijn per sectie namelijk nogal verschillend. Wat we willen benadrukken, is dat je partner en kinderen niet financieel onverzorgd achterblijven als je zou overlijden.

In het Pensioen 1-2-3 van de secties DuPont Nederland en Genencor Nederland kun je lezen wat daar de regels voor het partner- en het wezenpensioen zijn.
In het DB-plan van DuPont België spreken we van een weduwen- of weduwnaarsrente en van een wezenrente. In de sectie DuPont België vind je onder ‘Toelichting op pensioenregeling’ meer informatie.

Alle details vind je in de pensioenreglementen van de betreffende secties, bijvoorbeeld wat de pensioenregeling onder ‘kinderen’ verstaat. Dat zijn niet alleen kinderen die tijdens het huwelijk of partnerschap worden geboren, maar ook bijvoorbeeld stiefkinderen of geadopteerde kinderen. ingeval van jouw overlijden ontvangen krijgen je kinderen een uitkering tot hun 18de jaar of indien ze studeren of arbeidsongeschikt zijn tot hun 27ste jaar (in Nederland) of 25ste jaar (in België).

Aanmelden van partner en kinderen in Nederland
Het is belangrijk dat je partner is aangemeld bij het pensioenfonds. Anders kan die geen aanspraak maken op een partnerpensioen. Als je in Nederland trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt je partner automatisch aangemeld bij het fonds door de Basisregistratie Personen. Als je samenwoont is dat anders. Als je in Nederland gaat samenwonen met een bij een notaris afgesloten samenlevingscontract, moet je je partner zelf aanmelden en een kopie van dat samenlevingscontract aan ons opsturen. Als je gaat samenwonen zonder samenlevingscontract kun je je partner niet aanmelden bij het DEPF.
Van de geboorte van een kind krijgen wij in principe automatisch bericht. Maar het verdient aanbeveling ons ook een geboortekaartje te sturen.

Zorg voor correcte informatie over gezinssamenstelling in België
Voor het bepalen van het zogenoemde ‘overlijdensvoordeel’ in België (de nabestaandenuitkering) maakt administrateur Aon gebruik van de gegevens over de gezinssamenstelling vanuit het bestand dat maandelijks wordt aangeleverd door DuPont. Het is dus belangrijk dat je werkgever op de hoogte is indien je een partner en kinderen hebt en dat je wijzigingen in deze informatie tijdig doorgeeft.

Voor de overlijdensdekking worden in België ongehuwd samenwonende aangeslotenen (van het andere of van hetzelfde geslacht) gelijkgesteld met gehuwde aangeslotenen voor zover zij een feitelijk gezin vormen. Onder ‘samenwonende aangeslotene’ wordt verstaan de aangeslotene die met een persoon samenleeft, op voorwaarde dat de aangeslotene dit bewijst aan de werkgever door afgifte van een officieel attest. Dit moet zijn afgegeven door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Als je vragen hebt
Heb je vragen over dit artikel, stel ze dan aan onze administrateurs: RiskCo in Nederland en Aon in België.

Afdrukken