Verandering pensioenuitvoerder

Begin 2021 zal de Nutrition & Biosciences divisie van DuPont naar verwachting onderdeel worden van International Flavors & Fragrances (IFF). DuPont en IFF hebben in dat kader afgesproken dat IFF vanaf de overgangsdatum de uitvoering van de middelloonregeling voor het pensioen van de medewerkers van Genencor en Solae in Nederland zal overnemen. IFF heeft het voornemen om deze pensioenen onder te brengen bij het in België gevestigde pensioenfonds United Pensions.

Via onderstaande links vind je meer informatie over deze overgang zoals een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden, de presentatie voor medewerkers en de formulieren die je kunt gebruiken om bezwaar te maken tegen de overdracht van je opgebouwde pensioen, United Pensions als nieuwe uitvoerder en de wijzigingen in het reglement.

Nederlandstalige informatie

Klik op onderstaande links om de documenten te downloaden:

Presentatie pensioenwijzigingen
Presentatie over pensioenwijzigingen Genencor Nederland in 2021

Vragen en antwoorden
Lijst van veel gestelde vragen en antwoorden over de overgang van het pensioen van het DEPF naar United Pensions

Formulier om te bezwaar maken tegen de nieuwe uitvoerder en de wijzigingen in het reglement
Bezwaarformulier keuze UP en pensioenreglement

Formulieren om bezwaar te maken tegen de waardeoverdracht
Formulier voor actieve deelnemers
Formulier voor slapers (gewezen deelnemers)
Formulier voor ex-partners
Formulier voor pensioengerechtigden

Information in English

Please click on the links below to download the documents:

Presentation about pension changes
Presentation about pension changes Genencor Netherlands in 2021

Questions and answers
List of frequently asked questions and answers about the transfer of the pension from the DEPF to United Pensions

Form to object to the new pension provider and the changes in the pension regulations
Forms to object to the value transfer
These forms are only available in Dutch. Please click on the above Dutch forms