Uitvoering

Het DEPF beheert de pensioenpremies en verzorgt de pensioenuitkeringen. Om ervoor te zorgen dat er voor nu en in de toekomst voldoende vermogen is, worden de premie-inkomsten zo goed mogelijk belegd. Hoewel de Raad van Bestuur de verantwoordelijkheid houdt, besteedt het DEPF een aantal van deze taken uit.

Pensioenadministratie

Het DEPF heeft de pensioenadministratie voor Delrin Netherlands B.V. en de coördinatie daarvan uitbesteed aan gespecialiseerde uitvoeringsorganisaties. De pensioenadministratie houdt onder meer in het registreren van de deelnemers, de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken/reserves en het uitkeren van de pensioenen.

In een overeenkomst tussen de pensioenuitvoerder en het DEPF is steeds vastgelegd wat de kwaliteit van de dienstverlening moet zijn op de verschillende onderdelen van de pensioenadministratie. De pensioenuitvoerder legt hierover periodiek verantwoording af aan de Raad van Bestuur van het DEPF.

De pensioenuitvoerder behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en de persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de pensioenregeling. Bij de uitvoering van het door het DEPF vastgestelde beleid houdt de pensioenuitvoerder zich aan wet- en regelgeving, de statuten en de pensioenreglementen.

De administratie van wordt verzorgd door DION Pensioen Services vanuit Hardenberg. Heeft u vragen over uw pensioenregeling, dan kunt u bij hen terecht. U vindt de contactinformatie hier.

Vermogensbeheer

Om de uitkering van pensioenen nu en in de toekomst veilig te stellen, zijn de door de werknemer en de werkgever ingelegde premies alléén niet voldoende. Een deel van de pensioenuitkeringen moet worden gefinancierd uit het rendement op het opgebouwde vermogen. Om het benodigde rendement te behalen, belegt het DEPF zijn vermogen.

Beleggen in aandelen levert op de lange termijn gemiddeld meer op dan beleggen in obligaties of sparen. De waarde van de aandelen kan echter sterk wisselen. Om deze schommelingen te kunnen opvangen, is het pensioenfonds wettelijk verplicht financiële reserves aan te houden. Om een goede balans te vinden tussen risico en rendement, heeft het bestuur een robuust en degelijk beleggingsbeleid opgesteld. Het beleggingsbeleid geeft aan hoe het vermogen over diverse beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties en onroerend goed, moet worden verdeeld.

Het DEPF hanteert criteria waardoor het fonds in bepaalde ondernemingen niet belegt. Het DEPF belegt bijvoorbeeld niet in ondernemingen die controversiële wapens maken. Dit zijn massavernietigingswapens, zoals nucleaire wapens, clusterbommen en landmijnen. Ook als ondernemingen mensenrechten schenden en hun gedrag niet veranderen na het aangaan van een dialoog, sluiten wij ze uit. Staatsobligaties van landen waarop een sanctie van de Verenigde Naties of de Europese Unie rust, zijn ook uitgesloten. Het gaat hierbij met name om mensenrechtenvraagstukken en wapens.

In de praktijk wordt de uitsluitingslijst van PFZW, het Nederlandse pensioenfonds Zorg en Welzijn, gebruikt voor screening. Indien deze uitsluitingslijst niet meer openbaar is of niet langer de bovenstaande principes weerspiegelt, kan een alternatieve uitsluiting worden gedefinieerd door de Raad van Bestuur en overeengekomen met de vermogensbeheerder.

Het vermogensbeheer ligt in handen van AON. Meer informatie over het beleggingsbeleid kunt u vinden in de jaarverslagen van het DEPF.

Klachtenprocedure

Het komt zelden of nooit voor, maar ‘voor het geval dat’ heeft het DEPF een formele procedure opgesteld voor de afhandeling van klachten die gaan over de wijze van behandeling door het DEPF of betrokken partijen. Het Reglement Klachtenprocedure kunt u hier downloaden.