Structuur DEPF

Het DuPont European Pension Fund (DEPF) is een Organisme voor Financiering van Pensioenen, afgekort OFP. Een OFP is een pensioenfonds naar Belgisch recht dat pensioenregelingen uitvoert van Belgische ondernemingen, maar eventueel ook voor ondernemingen in andere landen, zoals Nederland. Om buitenlandse pensioenregelingen te mogen uitvoeren, is goedkeuring vereist van de Belgische toezichthouder,

Pensioenregeling Dupont Nederland

Het DEPF is het Europese pensioenfonds van DuPont. Het DEPF voert momenteel de pensioenregeling uit voor een aantal DuPont-ondernemingen in Nederland. Per 1 februari 2021 zijn de volgende ondernemingen bij het DEPF aangesloten, allen binnen één sectie met de naam Dupont Nederland:

  • DuPont de Nemours (Nederland) B.V., Dordrecht
  • DuPont Filaments Europe B.V., Landgraaf

De structuur van het DEPF

De structuur van het fonds ziet er als volgt uit:

Algemene vergadering

Het hoogste orgaan van het DEPF is de Algemene Vergadering (AV). De AV bestaat uit vertegenwoordigers van de onderneming(en) die is (zijn) aangesloten bij het DEPF. De AV komt in principe eenmaal per jaar bij elkaar, of vaker in speciale situaties. Afhankelijk van de grootte van de onderneming hebben de leden van de AV stemrecht op belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de AV zijn vastgelegd in de  van het DEPF.

Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering delegeert de bevoegdheden aan de Raad van Bestuur van het DEPF. De Raad van Bestuur van het DEPF bestaat uit drie ervaren bestuursleden.

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid, de strategie en ziet toe op de uitvoering van de pensioenregelingen. In het bijzonder bepaalt het bestuur de beleggingsstrategie en monitort de performance van de beleggingen. Hiervoor staat het bestuur in nauw contact met de administrateur en met de vermogensbeheerder. Het dagelijks bestuur treedt als centrale coördinator op om een goede dagelijkse gang van zaken mogelijk te maken. Onder toezicht van de Raad van Bestuur voert zij de dagelijkse besturing uit en heeft gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid. Per 1 februari 2021 is de Raad van Bestuur van het DEPF als volgt samengesteld:

Lee Clark
Lee Clark, voorzitter
JB Wevers
Jan Bernard Wevers, bestuurslid
Hans Nikerk
Hans Nikerk, bestuurslid

Medezeggenschap via pensioencomité

De Belgische wetgeving maakt rechtstreeks contact mogelijk tussen het pensioenfonds en de deelnemers van de aangesloten ondernemingen. Dergelijke contacten kunnen worden gerealiseerd via de oprichting van een pensioencomité met formele vertegenwoordiging van de aangeslotenen. Het DEPF maakt van deze mogelijkheid gebruik. De oprichting van een pensioencomité binnen het DEPF is geregeld door het overkoepelend Statuut van de Pensioencomités.

Het pensioencomité heeft een eigen Statuut. Afhankelijk van de situatie bestaat het pensioencomité uit vertegenwoordigers van de werkgever, de deelnemers en/of gepensioneerden.

Het pensioencomité heeft het recht te worden geïnformeerd over het financieel en administratief beleid en beheer van het pensioenplan van de eigen sectie. Het pensioencomité heeft het recht op advies, in overeenstemming met de sociale en arbeidswetgeving in het land waar de bijdragende ondernemingen gevestigd zijn, en in overeenstemming met de regels omtrent communicatie van de pensioenregeling aan alle aangeslotenen en begunstigden. Het pensioencomité heeft geen beslissingsbevoegdheid met betrekking tot het beheer en de uitvoering van de pensioenregeling en de genomen acties zullen altijd in overeenstemming zijn met het pensioenreglement.

U treft hier meer informatie over de samenstelling van het pensioencomité: DuPont Nederland

Auditoren en adviseurs

Volgens de Belgische wetgeving moet de Raad van Bestuur van een pensioenfonds een aantal interne toezichthouders en adviseurs betrekken bij de opzet en uitvoering van het pensioenfonds. Dat zijn een compliance officer, interne auditor, externe auditor en externe actuaris.

Daarnaast laat het bestuur zich ondersteunen door specialisten van DuPont en externe adviseurs.