Na het moeilijke beleggingsjaar 2018, zijn de beleggingsrendementen in 2019 tot nu toe zeer goed. Dat heeft een positief effect op de dekkingsgraden van de secties van het DEPF. Voor de Nederlandse secties wordt dat positieve effect echter tenietgedaan door de zeer lage rente. Hoe dat zit, lees je in dit artikel.

De belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Die geeft in een percentage de verhouding weer tussen de bezittingen aan de ene kant van de balans en de verplichtingen aan de andere kant. De bezittingen zijn voornamelijk de beleggingen waarin de premies van de werkgevers en werknemers zijn geïnvesteerd. De verplichtingen zijn de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet betalen aan de deelnemers. Als de dekkingsgraad 100% is, dan is er precies genoeg geld in kas om alle pensioenen te kunnen betalen. Is de dekkingsgraad lager, dan is er een dekkingstekort. Is de dekkingsgraad hoger, dan is er een overschot. Voor elk van de drie secties van het DEPF is er een dekkingsgraad. Later meer daarover.

Goede beleggingsrendementen
De waarde van de bezittingen is afhankelijk van de koersen op de financiële markten. Die waren in 2018 negatief door allerlei economische en politieke spanningen in de wereld. Over heel 2018 was het rendement ruim 6% negatief en hierdoor daalde de waarde van de beleggingen. Over de periode van januari tot oktober 2019 heeft het DEPF daarentegen een positief rendement van 17% gehaald en is het pensioenvermogen gestegen. Dat heeft een positief effect op de dekkingsgraad.

Financiële positie van sectie DuPont België is solide
Tegenover de beleggingen staan de toekomstige pensioenverplichtingen. Bij de waardering daarvan dient het pensioenfonds een inschatting te maken van de toekomstige (rente)inkomsten. Voor de sectie DuPont België wordt gerekend met een verwacht beleggingsrendement van 4%. Het feitelijke beleggingsrendement was in 2019 hoger, waardoor de dekkingsgraad is gestegen is. Overigens geldt er een minimumgrens van de dekkingsgraad van 100%. Zodra de dekkingsgraad onder 100% zakt, moet de werkgever meteen bijstorten of herstelmaatregelen nemen. Dat was in de voorgaande drie jaren het geval. In 2019 lijkt de dekkingsgraad van de sectie DuPont België flink boven de 100% uit te komen en is de financiële positie van deze sectie dus sterk.

Negatieve invloed van lage rente voor Nederlandse secties
Ook de pensioenverplichtingen van de twee Nederlandse secties worden in beginsel gewaardeerd op basis van het verwachte beleggingsrendement. Vanuit de Nederlandse wetgeving worden echter strengere eisen gesteld: voor de korte termijn moet ook gekeken worden naar de wettelijke rekenrente voor waardeoverdrachten. Op dit moment is deze laatste eis leidend, omdat de waardeoverdrachtrente ontzettend laag is. Van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 is de rente bovendien gedaald van 1,5% naar 0,2%. Hoe lager de rente, des te meer geld dient het fonds per vandaag aan te houden om aan alle toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Deze verhoging van de verplichtingen heeft een negatieve invloed op de dekkingsgraad.

Onzekerheid over indexatie Nederlandse secties
Voor de secties DuPont Nederland en Genencor Nederland wordt de stijging van de dekkingsgraad door de goede beleggingsrendementen tenietgedaan door de toename van de verplichtingen als gevolg van de rentedaling. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat we de pensioenen van de niet-actieve deelnemers van de Nederlandse secties per 1 januari 2020 niet of niet volledig kunnen indexeren. We kunnen daar nog geen uitsluitsel over geven omdat de beleggingsprestaties in de laatste maanden van 2019 nog van invloed zijn op de dekkingsgraad per eind 2019. Het indexatiebesluit zal formeel in juni 2020 door het bestuur worden genomen.

Afdrukken