Jaarverslag toont wisselend beeld van roerig jaar

Het jaarverslag van het DEPF over 2019 toont een wisselend beeld. Opvallend is een fraai beleggingsrendement van 20,1%, dat leidde tot een hoger vermogen. Daartegenover stegen de verplichtingen van de Nederlandse secties ook aanzienlijk door een sterke daling van de rente. Niet alleen financieel was 2019 een roerig jaar. Binnen de onderneming waren er ook belangrijke ontwikkelingen. De fusie-onderneming DowDuPont werd gesplitst in drie nieuwe beursgenoteerde bedrijven.

Vijf bedrijven die ten behoeve van de splitsing werden opgericht, zijn niet langer aangesloten bij het DEPF. De pensioenaanspraken van de betrokken medewerkers blijven wel bij het DEPF als slapersrechten.

Deelnemersbestand
De samenstelling van het deelnemersbestand per 31 december 2019 was:

Populatie DuPont België DuPont Nederland Genencor Nederland Totaal
Actieven 259 218 69 546
Uitgestelde Rechten 65 80 37 182
Rentegenieters 0 31 4 35
Totaal 324 329 110 763

Het totale aantal deelnemers daalde licht van 770 in 2018 naar 763 in 2019. Door de splitsing van DowDuPont in drie separate ondernemingen daalde het aantal actieve deelnemers in het DEPF van 611 naar 546. Het aantal gewezen deelnemers met uitgestelde rechten steeg van 132 naar 182. Het aantal pensioengerechtigden (rentegenieters) steeg licht van 27 naar 35.

Beheerd vermogen en pensioenverplichtingen
Het belegd vermogen van het DEPF is gestegen van € 278,0 miljoen per eind 2018 naar € 345,8 miljoen per eind 2019. Deze mooie stijging is vooral te danken aan de goede beleggingsprestaties in 2019.
De pensioenverplichtingen stegen van € 256,3 miljoen per eind 2018 naar € 312,0 miljoen per eind 2019. Deze stijging kwam vooral door de gedaalde rente, waardoor het DEPF veel meer kapitaal apart moet houden om de pensioenen te kunnen uitkeren.

Samenstelling beleggingsportefeuille
Het vermogensbeheer is in 2019 uitgevoerd door DuPont Capital Management. De beleggingsportefeuille bestond voor 61,2% uit aandelen en 38,8% uit obligaties. Het globale brutorendement op de totale portefeuille bedroeg in 2019 20,1%. Dit is een grote verbetering ten opzichte van 2018, toen er een negatief rendement van -6,3% werd behaald.

Dekkingsgraden
De goede beleggingsresultaten en de daling van de rente hadden hun effect op de dekkingsgraden van de secties van het DEPF. De sectie DuPont België heeft veel minder last van schommelingen in de rentestand vanwege een andere methodiek voor het waarderen van de pensioenverplichtingen. Dankzij de goede beleggingsrendementen en de beperkte rente-invloed steeg de dekkingsgraad van de sectie DuPont België van 100% per eind 2018 naar 117% per eind 2019. Bij de Nederlandse secties werden de goede beleggingsresultaten tenietgedaan door de veel lagere rente en dus hogere verplichtingen. De dekkingsgraad van de sectie DuPont Nederland daalde van 115% per eind 2018 naar 112% per eind 2019. De dekkingsgraad van de sectie Genencor daalde van 114% naar 109%.
De dekkingsgraad voor het totale DEPF was met 113% per eind 2019 net iets hoger dan de 112% per eind 2018. Er was daarom geen sprake van een herstelplan of de noodzaak voor de onderneming om een aanvullende storting te doen.

Druk bezig met internationale wetgeving
In 2019 heeft het bestuur van DEPF gewerkt aan het invoeren van maatregelen om te voldoen aan de wettelijke eisen die voortvloeien uit de tweede Europese richtlijn voor collectieve pensioenen, IORP II. Belangrijk daarin zijn het inrichten van sleutelfuncties. Zo heeft het bestuur een externe risicomanager benoemd en is er een actieplan opgezet voor de opzet van het risicobeheer in  2020.

Volledige jaarverslag downloaden
Het volledig DEPF-jaarverslag over 2019 zal spoedig beschikbaar komen via de website. Je kunt het dan vinden onder ‘downloads’ onderaan de homepage.

Afdrukken