Hoe staat het DEPF er financieel voor? Het is een vraag die bij meerdere deelnemers zal leven. Voor het antwoord moeten we kijken naar de dekkingsgraad. Eenvoudig gezegd is de dekkingsgraad de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het DEPF, uitgedrukt in een percentage.

De bezittingen zijn vooral de belegde premies van de deelnemers. De verplichtingen zijn het kapitaal dat het fonds moet hebben om nu en in de toekomst de pensioenen van alle deelnemers te kunnen betalen. Als de dekkingsgraad 100% is, heeft een pensioenfonds precies genoeg om alle pensioenen te kunnen betalen. Is de dekkingsgraad lager, dan is er een tekort. Is de dekkingsgraad hoger dan 100%, dan is er een overschot.

Verschillen tussen België en Nederland
Voordat we kijken naar de dekkingsgraad van de drie secties van het DEPF moeten we ons realiseren dat er voor de secties van het DEPF verschillende regels gelden. Het voert te ver om hier in detail op in te gaan, maar voor de dekkingsgraad van Nederlandse secties streven we naar hogere dekkingsgraden omdat er buffers aangehouden moeten worden voor toekomstige indexaties.

Meteen bijstorten in België
Omdat Belgische deelnemers hun pensioen doorgaans in de vorm van een eenmalig kapitaal laten uitkeren op de pensioendatum is er geen buffer nodig. We streven in deze sectie naar een minimale dekkingsgraad van 100%. Zakt de dekkingsgraad onder dit niveau, dan moeten er maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld in de vorm van een bijstorting. Dat was eind 2018 bij DuPont België het geval (zie het artikel over het jaarverslag).

Herstel in eerste kwartaal 2019
De dekkingsgraad van de drie secties van het DEPF was eind 2018 sterk gezakt ten opzichte van de stand van een jaar eerder door de negatieve ontwikkelingen op de internationale financiële markten. Alle pensioenfondsen werden erdoor geraakt. Hierdoor daalden de beleggingen in waarde. Gelukkig was er een behoorlijke verbetering in het eerste kwartaal van 2019. Dat zie je terug in onderstaande tabel.

Dekkingsgraad in % van DEPF secties Eind december 2018 Eind maart 2019
DuPont België 100% 108%
DuPont Nederland 115% 124%
Genencor Nederland 114% 122%

 

Uiteraard bieden resultaten behaald in het verleden geen garantie voor de toekomst. Fluctuaties op de financiële markten en renteschommelingen kunnen de resultaten aanzienlijk beïnvloeden. Het bestuur van het DEPF volgt alle ontwikkelingen nauwgezet.

Afdrukken