Het DEPF heeft over 2019 een fraai beleggingsrendement van 20% behaald. Door dat mooie resultaat is de financiële schok in het eerste kwartaal van 2020, door de coronapandemie en de prijzenoorlog in de oliesector, gedempt. In het eerste kwartaal van 2020 behaalde het DEPF een negatief rendement van 12%. De ontwikkelingen in het vervolg van het jaar zullen sterk afhankelijk zijn van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. In het tweede kwartaal van 2020 herstelden de koersen op de aandelenbeurzen zich weer enigszins.

Beperkt rente-effect voor Belgische sectie
Naast het rendement is de rente een belangrijke factor voor de financiële positie van het fonds. Het effect daarvan is verschillend voor de twee Nederlandse secties van het DEPF en de Belgische sectie. Bij de Belgische sectie wordt bij de waardering van toekomstige pensioenverplichtingen gerekend met een verwacht lange-termijn rendement. Dat ligt hoger dan de marktrente. De invloed van schommelingen in de actuele marktrente is daarom beperkt. Dankzij de goede beleggingsprestaties van het DEPF lag de dekkingsgraad van de sectie DuPont België eind 2019 met 117% ruim boven de vereiste 100%.

Negatieve invloed van lage rente voor Nederlandse secties
Voor de Nederlandse secties wordt bij de waardering van de pensioenverplichtingen gekeken naar de rente die bij waardeoverdrachten wordt toegepast. De peildatum daarvoor is 1 oktober. Juist op 1 oktober 2019 was die rente zeer laag. Dit heeft een grote negatieve invloed gehad op de dekkingsgraden van de secties DuPont Nederland en Genencor Nederland. Ondanks de goede beleggingsresultaten in 2019, kwam de dekkingsgraad eind 2019 toch op een lager niveau uit (112% voor DuPont Nederland en 109% voor Genencor Nederland).
In vergelijking met veel Nederlandse pensioenfondsen zijn dit nog steeds heel behoorlijke dekkingsgraden.

Dekkingstekort
Inmiddels zijn door de crisis in het eerste kwartaal de dekkingsgraden verder gedaald. Per 31 maart 2020 bedroeg de dekkingsgraad van de sectie DuPont België ongeveer 106%. De dekkingsgraad van de sectie DuPont Nederland was ongeveer 98% en die van de sectie Genencor Nederland ongeveer 94%. Dat betekent dat er voor de beide Nederlandse secties sprake is van een dekkingstekort. Ook nu verhoudt de financiële positie van beide secties zich echter nog steeds positief ten opzichte van veel andere fondsen.

Vasthouden aan beleid voor lange termijn
“Ons beleid richt zich op de lange termijn”, zegt DEPF-voorzitter Erik van Diepen. “Daarom nemen we op dit moment nog geen speciale maatregelen.  We denken dat we met ons beleggingsbeleid in staat zijn de financiële positie op de langere termijn weer te herstellen. Op dit moment is het nog veel te vroeg om over de rest van het jaar voorspellingen te doen. Als we aan het eind van 2020 nog steeds een tekort hebben, zullen we een herstelplan moeten opstellen en eventuele maatregelen moeten nemen. Voorlopig houden we vast aan het uitgestippelde beleid en volgen we de ontwikkelingen nauwgezet.”

Omgaan met de coronacrisis
De coronacrisis heeft niet alleen invloed op de financiële positie van het pensioenfonds. De medewerkers van DuPont België, DuPont Nederland en Genencor Nederland hebben er allemaal mee te maken in het dagelijks leven. Waar mogelijk, werken alle medewerkers in beide landen zo veel mogelijk door, hoewel niet overal de volledige productiecapaciteit kan worden benut. Het bestuur leeft mee met collega’s die persoonlijk of in hun nabije omgeving getroffen zijn door het virus.
De administrateurs en andere dienstverleners van het DEPF werken zoveel mogelijk vanuit huis. De pensioenen worden op tijd betaald, de premies geïnd en deelnemers die vragen hebben, krijgen daar antwoord op.

Fusie DuPont en IFF
Naast de corona pandemie en de gevolgen daarvan vraagt een andere ontwikkeling de aandacht van DuPont medewerkers: de voorgenomen combinatie van DuPont’s Nutrition & Biosciences activiteiten met de onderneming IFF. Op dit moment is nog geen besluit genomen over wat er gebeurt met de pensioenen van de medewerkers die overgaan naar IFF. Waar nodig dient hierover eerst nader overleg plaats te hebben tussen de ondernemingen en de medezeggenschap. Via de website en de nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Afdrukken