Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat geldt zeker ook voor ons pensioenfonds. Het DEPF voert sinds 1 februari immers uitsluitend nog de pensioenregeling uit van DuPont Nederland. Door de overgang van de Nutrition & Biosciences activiteiten van DuPont naar IFF zijn de pensioenen van Genencor en Solae in Nederland overgegaan naar United Pensions OPF; eveneens een in België gevestigd pensioenfonds. Ook DuPont België heeft besloten het DB-plan hier voortaan onder te brengen. Dat betekent dat ons ‘nieuwe’  en afgeslankte pensioenfonds ook een nieuwe Raad van Bestuur heeft gekregen, die bestaat uit Lee Clark (voorzitter), Jan Bernard Wevers en Hans Nikerk.

Nieuwe gezichten

Lee Clark was al eerder voorzitter van ons fonds, maar de afgelopen jaren werd deze rol vervuld door Erik van Diepen. Vanaf deze plek willen we hem nogmaals bedanken voor zijn grote inzet en betrokkenheid. Ook namen we in februari afscheid van de bestuursleden Wim Stragier en Chris Newton. Ook hen zijn wij veel dank verschuldigd. Door onder meer diverse fusies en overnames is hun tijd bij ons fonds nooit saai en altijd dynamisch geweest. Gelukkig wisten zij het fonds steeds goed op koers te houden.

Erik van Diepen verzorgde als bestuurder ook de afstemming met het Pensioencomité, die rol is nu overgenomen door ondergetekende, Hans Nikerk (namens de werkgever als hoofd HR al lid van het Pensioencomité en inmiddels dus ook bestuurslid). Het Pensioencomité bestaat dus sinds februari 2021 uit ondergetekende, Marco de Blaauw en Jaap de Bruin. In deze nieuwsbrief geven we je wat meer beeld en geluid bij de nieuwe namen in onze Raad van Bestuur en het Pensioencomité.

Positief rendement

Ondanks de grote impact van het coronavirus – ook op de financiële markten – staan we er als fonds goed voor. Als we de balans opmaken over 2020 zien we dat de dekkingsgraad op peil is en dat we het jaar hebben kunnen afsluiten met een positief rendement. In deze nieuwsbrief meer hierover.

De toekomst ligt voor ons…

Hoe de toekomst van ons fonds en onze regeling eruit ziet, hangt natuurlijk voor een groot deel af van  de uitwerking van het Pensioenakkoord waarover de werkgever, de OR en de vakbonden zich zullen gaan buigen. Als fonds moeten we hierop anticiperen. In deze nieuwsbrief meer informatie over de laatste stand van zaken rondom de nieuwe Pensioenwet.

Tot slot is de website van ons fonds inmiddels aangepast aan de nieuwe situatie per 1 februari 2021. Wil je dus meer weten over onze regeling, neem hier dan zeker een kijkje!

Hartelijke groet namens het bestuur van DEPF,

Hans Nikerk

Afdrukken