Als je een vraag hebt over je pensioen kun je terecht bij de medewerkers van de helpdesks van RiskCo (in Nederland) en Aon (in België). Op de website van DEPF gaan we een pagina inrichten met veel gestelde vragen en antwoorden. Ter voorbereiding daarop namen we contact op met Jolanda de Bok-den Ouden, pensioenspecialist bij RiskCo in Nederland, en Johan Van Loock, senior manager bij Aon in België. We vroegen hun om vijf vragen die zij vaak moeten beantwoorden.

In Nederland

 1. Moet ik mijn adreswijziging doorgeven?
  Als je binnen Nederland gaat verhuizen, hoef je je nieuwe adres niet op te geven aan het pensioenfonds. Het DEPF krijgt hier automatisch bericht van via de Gemeentelijk Basisadministratie. Als je gaat verhuizen naar het buitenland moet je wel je adreswijziging doorgeven aan het DEPF.
 2. Wat is mijn A-factor?
  De A-factor is het bedrag dat je met aftrekking van de premie fiscaal nog kunt bijsparen voor je pensioen in een bepaald jaar. Het staat op je jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Wat wel eens voor verwarring zorgt, is dat op je UPO over 2018 je A-factor over 2018 staat, terwijl je voor de belastingaangifte die je in maart of april 2018 invult je de A-factor over 2017 moet invullen. Hiervoor heb je dus het UPO over het vorige jaar nodig.
 3. Kan ik op een willekeurig moment een opgave van mijn pensioenaanspraken krijgen?
  In principe krijg je één keer per jaar een UPO. Soms vragen deelnemers een tussentijds overzicht, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Bij zo’n bijzondere vraag wordt een tussentijds overzicht verstrekt. In andere gevallen kunnen deelnemers hun aanspraken bij het DEPF (en bij andere pensioenuitvoerders) tussentijds inzien via het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl).
 4. Wat is het percentage van de indexatie?
  Die vraag krijgen we nogal eens in de eerste weken van het nieuwe jaar omdat een eventuele toeslag ingaat per 1 januari. Maar het DEPF-bestuur neemt de beslissing over de toeslagverlening pas in zijn vergadering van mei of juni, als de dekkingsgraad definitief wordt vastgesteld. Als een (gedeeltelijke) indexatie wordt toegekend maken we dit ook meteen bekend op de website. Pensioengerechtigden krijgen een nieuwe betaalspecificatie omdat hun uitkering wijzigt.
 5. Moet in mijn partner aanmelden bij het pensioenfonds?
  Als je in Nederland woont en gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft dat niet. We krijgen dit automatisch door via de burgerlijke stand. Als je gaat samenwonen met een bij een notaris afgesloten samenlevingscontract moet je je partner wel aanmelden en een kopie van dat samenlevingscontract aan ons opsturen. Als je gaat samenwonen zonder samenlevingscontract kun je je partner niet aanmelden bij het DEPF. Ben je in het buitenland woonachtig en verandert er iets in je gezinssamenstelling, dan moet je altijd zelf contact opnemen met het DEPF om de wijziging door te geven.

België

 1. Kan ik mijn pensioenvoordeel/overlijdensdekking in pand geven van een hypothecair krediet?
  Ja, het is mogelijk om 70% van je opgebouwde reserves bij het pensioenfonds in pand te geven ter dekking van een lening voor een hypothecair krediet. Bij opname van je pensioenvoordeel zal het pensioenfonds (een deel) van dit voordeel betalen aan de kredietinstelling ten belope van het openstaand krediet. Het resterende pensioenbedrag ontvang jij. Je kunt ook je beschikbare reserves in pand ingeval van overlijden vóór de opname van je pensioenvoordeel. Het DEPF zal dan het krediet terugbetalen aan de kredietinstelling. Indien het overlijdensvoordeel hoger is dan het openstaande krediet, wordt het saldo betaald aan je begunstigden.
 2. Wanneer kan ik mijn pensioenvoordeel opnemen?
  Sinds begin 2016 hangt het opnemen van je wettelijk (vervroegd) pensioen samen met het uitbetalen van je aanvullend pensioenkapitaal. Als je dus met vervroegd wettelijk pensioen gaat, dan zal op dat moment ook je aanvullend pensioen worden uitbetaald. Als je pas na 65 jaar met wettelijk pensioen gaat, dan zal de uitbetaling ook op dat later moment plaatsvinden. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien waarbij onder bepaalde voorwaarden het aanvullend pensioenkapitaal vóór de wettelijke (vervroegde) pensioenleeftijd kan worden opgenomen. Daarvoor geldt de leeftijd die je had op 31 december 2016. Als je toen bijvoorbeeld 55 jaar was, mag je vanaf je 63e jaar je aanvullend pensioen opnemen.
 3. Wat gebeurt er bij uitdiensttreding?
  Bij uitdiensttreding ontvang je een brief met de verschillende mogelijkheden.
  Je kunt de verworven reserves in het pensioenfonds behouden. Bij pensionering zal het DEPF je contacteren en informeren over de formaliteiten tot uitbetaling. Je kunt tevens je voordelen overhevelen naar een ander pensioenplan dat gemachtigd is om een bedrijfspensioenplan te beheren. Indien je in eerste instantie beslist om je voordeel in het pensioenfonds te laten, heb je nadien nog steeds de keuze om te transfereren.
 4. Heb ik nog een overlijdensdekking en invaliditeitsdekking indien ik uit dienst ga?
  Indien je uit dienst gaat, blijf je verzekerd bij overlijden en wordt de huidige waarde van je pensioenvoordeel uitgekeerd aan je begunstigden.
  Je invaliditeitsdekking wordt stopgezet bij uitdiensttreding. Indien je echter op dat moment al arbeidsongeschikt was en een tussenkomst vanuit het pensioenfonds ontving, blijft deze dekking doorlopen tot het einde van de arbeidsongeschiktheid of tot pensionering/overlijden.
 5. Wie is de begunstigde van mijn overlijdenskapitaal?
  De begunstigden zijn in volgorde van prioriteit:
  – de partner (gehuwd of samenwonend), behalve in geval van een echtscheiding of scheiding van tafel en bed
  – de wettelijke, geadopteerde en erkende kinderen
  – een door de aangeslotene via een ondertekend bijvoegsel aangewezen begunstigde
  – de vader en moeder
  – de broers en zusters
  – het DEPF.

Via een formulier dat verkrijgbaar is via de administratie kun je de volgorde van de begunstiging desgewenst zelf wijzigen.

Binnenkort kun je op de homepage van de website een link vinden naar meer vaak gestelde vragen en antwoorden.

Afdrukken